Pasaulio kurčiųjų federacijos pozicija: „Kurčiųjų bendruomenė tarp „neįgalumo“ ir „kultūrinės bei kalbinės mažumos“

Kviečiame skaityti straipsnį "Pasaulio kurčiųjų federacijos pozicija: „Kurčiųjų bendruomenė tarp „neįgalumo“ ir „kultūrinės bei kalbinės mažumos“"

Pasaulio kurčiųjų federacijos pozicija: „Kurčiųjų bendruomenė tarp „neįgalumo“ ir „kultūrinės bei kalbinės mažumos“
 1. Pagrindiniai klausimai
 
 • Kurtieji laiko save kalbine ir kultūrine grupe, turinčia savo pilnavertę kalbą. Tačiau kurčiųjų žmonių teisės paremtos neįgaliųjų įstatymais ir tarptautine tvarka.
 • Kurčiųjų identitetas nėra viską apimantis ir kurčias asmuo taip pat gali priimti kitų identitetų, susijusių su lytimi, rase, negalia, socialine ir ekonomine būkle.
 • Tarptautiniu lygmeniu, Jungtinės tautos užtikrina žmogaus teises šiais dokumentais: Neįgaliųjų teisių konvencija (CRPD), Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, laikant, kad žmogus turi teisę priklausyti etninei, religinei ir kalbinei mažumai (ICCPR) (27 straipsnis), Vaikų teisių konvencija (30 straipsnis), Žmonių, priklausančių nacionalinei ar etninei, religinei ir kalbinei mažumai teisių deklaracija (Mažumų deklaracija).
 • Kurčiųjų bendruomenės yra mažumos grupės, kurias galima apibrėžti taip: „Tai grupė mažesnė nei visos šalies gyventojų skaičius, grupės nariai turi etninius, religinius ar kalbinius bruožus, kurie skiriasi nuo kitų šalies gyventojų, ir siekia išsaugoti savo kultūrą, tradicijas, religiją ar kalbą.
 • Kurtieji turi teisę vartoti gestų kalbą kaip savo gimtąją kalbą šeimoje, mokykloje ir bendruomenėje, tačiau negalią reglamentuojantys įstatymai (ypač CRPD) nėra vienintelės teisinės priemonės, kuriomis galima naudotis šiai teisei pasiekti.
 • Neįgalumas apibrėžiamas remiantis žmogaus teisių negalios modeliu. Pagal socialinį negalios modelį, neįgalus yra tada, kai žmogus kažko negali ir visuomenėje yra kliūtys, dėl kurių žmogus tampa „neįgaliu“. Taigi problema ne asmuo, o nepritaikyta aplinka.

 

 1. Įžanga
 

Kurčiųjų bendruomenės visame pasaulyje laiko save kalbine ir kultūrine grupe ir turi daugybę skirtingų nacionalinių ir regioninių gestų kalbų. Gestų kalbos yra natūralios, pilnavertės, sudėtingos kalbos, su savo gramatika, leksika, humoru ir kt. Visgi kurčiųjų teisės visame pasaulyje daugiausiai užtikrinamos per neįgalumo politiką, teisės aktus ir tarptautinius įstatymus nei kultūrinį ar kalbinį kurčiųjų pripažinimą. Tai gali sukelti nesusipratimą dėl kurčiųjų padėties pasaulyje. Daugelio kurčiųjų visame pasaulyje patirtis rodo, kad dažnai gestų kalbos laikomos menkesnėmis už šnekamąsias kalbas, o kurtieji vertinami iš medicininės ir negalios kaip trūkumo požiūrio. Kai kuriose pasaulio vietose gestų kalbos netgi buvo uždraustos. Kokie teisės aktai gins kurčiųjų teises į gestų kalbą?

Kaip ir bet kuri grupė žmonių, kurie turi bendrą kalbą, jau seniai buvo nustatyta, kad kurtieji turi savo kultūrą. Ankstyvosios nuorodos į kurčiųjų kultūrą ėmė atsirasti aštuntojo dešimtmečio pradžioje po kai kurių ankstesnių 1950-ųjų ir 1960-ųjų tyrimų, kuriuos atliko Tervoortas ir Stokoe, pabrėžę, kad gestų kalbos nėra žemesnio lygio kalba. Vėliau šis požiūris paplito visame pasaulyje, kurčiųjų bendruomenėms patvirtinant savo kalbinę ir kultūrinę tapatybę. Pastaruoju metu tai pripažinta CRPD 30 straipsnyje. Tai apima bendrą patirtį, įsitikinimus, požiūrį, istoriją, normas, vertybes, tradicijas ir meną, kuriais kurtieji dalijasi toje pačioje bendruomenėje ar šalyje.

Priklausyti kultūrinei grupei reiškia, kad asmuo laiko save tos grupės dalimi. Tai gali būti vienas ar keli bruožai: lytis, rasė, socioekonominė padėtis, amžius, etninė grupė ir neįgalumas. Kurčiųjų identitetas priklauso nuo asmens patirties būti kurčiu, jų gestų kalbos vartojimo, istorijos ir kita. Skirtingi identitetai gali būti aktualūs skirtingu metu, pavyzdžiui, kurčia moteris iš kultūrinės mažumos skirtingose situacijose gali save pristatyti kaip moterį, kaip kurčią arba kaip iš mažumos.

Kurčiųjų identitetas neretai siejamas su gestų kalbomis ir bendravimu su kitais gestų kalbų vartotojais. Pavyzdžiui, kurtieji linkę burtis į grupes, lankytis kartu sporto renginiuose, kartu švenčia kultūrinį identitetą bendrauja gestų kalba. Taigi kurčiųjų identitetą gali turėti nebūtinai klausos negalią turintys asmenys, tačiau asmenys bendraujantys gestų kalba. Tai yra asmeninis pasirinkimas, tačiau, deja, ne visada jauni kurtieji ir suaugusieji turi šį pasirinkimą. Į kurčiųjų bendruomenę įsijungia kurčiųjų tėvai ir šeimos nariai, gestų kalbos vertėjai, mokytojai ir besimokantys gestų kalbos. Be to, kitų kalbų vartotojai dažnai įsilieja į savo šalies kultūrą ir perimą šalyje dominuojančią kalbą, kai tuo tarpu kurtieji išlaiko savo gimtąją gestų kalbą. Visgi kalbų skirtingumas ir netoleravimas neretai susijęs su neigiamu požiūriu, ypač švietimo srityje, kur norima užtikrinti inkliuziją – įtraukimą, kai neįgalus asmuo perima dominuojančią kalbą, kas kurtiesiems visiškai netinka.

Kalbant apie prieinamumą, kurtieji susiduria su komunikacijos kliūtimis visuomenėje. Todėl jie jungiasi prie kitų neįgaliųjų, turėdami bendrą tikslą – padaryti, kad aplinka būtų pritaikyta žmonėms su jutimų, kognityviniais ir fiziniais skirtumais. Šie skirtumai turėtų būti laikomi žmonių įvairove, o ne problema.

Taigi identiteto, kalbos ir prieinamumo poreikiai leidžia manyti, kad kurtieji turi ne tik kultūrinės mažumos, bet ir neįgaliųjų teises. Tačiau tai nėra visiškai tiesa. Todėl toliau pateiksime problemas, kurias būtų galima plačiau diskutuoti ir suprasti, ko reikia kurčiųjų bendruomenei siekiant politinės, švietimo, ekonominės, kultūrinės ir socialinės lygybės.

 

 1. Tarptautinės teisinės sistemos
 

Tarptautinės teisinės sistemos, ginančios ir siekiančios puoselėti kurčiųjų teises, yra įvairios ir apima daugybę „konstrukcijų“. Svarbu suvokti, kad visos žmogaus teisės yra universalios (taikomos visiems), nedalomos (negali būti pasirinktinai pripažintos ar pritaikytos), susietos (susijusios viena su kita) ir neatimamos (negali būti atimtos iš žmonių).

Žmogaus teisės šiuolaikiniame kontekste yra išvestos iš Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, kuriai po Antrojo pasaulinio karo pritarė Jungtinės Tautos, siekiant visur užtikrinti visų žmonių apsauga nuo grėsmės, kad jų vyriausybės pažeis jų teises. Šios teisės yra detalizuotos ir paaiškintos dviem dokumentais, kurie vėlgi taikomi toms šalims, kurios ratifikavo ICCPR ir Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (ICESCR).

Tada yra kitos sutartys, vadinamos konvencijomis, kurios paaiškina, kaip turėtų būti įgyvendinamos visos pilietinės, politinės, švietimo, socialinės ir kultūrinės teisės tam tikroms žmonių grupėms (moterims, vaikams, neįgaliems žmonėms, darbuotojams migrantams ir jų šeimoms) ar santykis su tam tikromis problemomis (rasinė diskriminacija, priverstinis dingimas, kankinimai ir nežmoniškas elgesys). Konvencijos tampa teisiškai privalomos, kai nacionalinės vyriausybės jas ratifikuoja arba prie jų prisijungia (t. y. tampa valstybėmis, kurios yra šios Konvencijos Šalys).

Deklaracijos taip pat yra tarptautinės teisės dalis, tačiau nėra teisiškai įpareigojančios. Pavyzdžiai yra Jungtinių Tautų vietos gyventojų teisių deklaracijos ir Mažumų deklaracija. Nors deklaracijos nėra teisiškai įpareigojančios, jos vis dėlto yra Jungtinių Tautų teisinės sistemos dalis ir jose gali būti privalomų normų. Laikui bėgant jie taip pat gali būti pripažinti tarptautine paprotine teise arba kaip aiškinamąja pagalba.

Nors visos sutartys ir žmogaus teisių dokumentai yra svarbūs ir gali būti naudojami kurčiųjų teisėms ginti ir gerinti, pagrindinės tarptautinės sutartys, kurios dažniausiai naudojamos kurčiųjų teisėms apsaugoti ir „kurčiųjų specifinėms“ problemoms spręsti, yra šios:

 • CRPD;
 • ICCPR, laikant, kad žmogus turi teisę priklausyti etninei, religinei ir kalbinei mažumai (27 straipsnis);
 • Vaikų teisių konvencija (30 straipsnis)
 • Mažumų deklaracija.

Kurčiųjų ir vartojančių gestų kalbą bendruomenė turi unikalų kalbinį ir kultūrinį identitetą, todėl remiantis šiais dokumentais, o ypač CRPD, galima šią bendruomenę laikyti kultūrine ir kalbine grupe. Nediskriminavimo teisės taip pat paremtos neįgalumo statusu. Vis dėlto dešimtmečiais gestų kalbą vartojančių kurčiųjų žmonių kalbinėms ir kultūrinėms teisėms buvo nuolat keliama grėsmė ir buvo daroma žala, kartais siekiant užtikrinti “prieinamumą” ir laikantis „įtraukimo“ principų. Tai parodo, kaip kurčiųjų ir vartojančių gestų kalbą bendruomenės kaip mažumos statusas yra nepakankamai suprantamas ar pripažintas platesnės visuomenės (ypač vyriausybių, politikos formuotojų, pedagogų ir žiniasklaidos).

 

 1. Požiūris į kurčiųjų bendruomenę kaip kultūrinę ir kalbinę mažumą
 

4 a. Kas yra mažumos, remiantis tarptautine teise?

1992 m. bendru sutarimu priimtos Mažumų deklaracijos 1 straipsnyje minimos mažumos, pagrįstos tautine ar etnine, kultūrine, religine ir kalbine tapatybe, ir numatyta, kad valstybės turėtų saugoti jų egzistavimą. Tiksliau, tai yra „grupė, kurios narių skaičius yra mažesnis nei likusių valstybės gyventojų, ir nariai turi etninius, religinius ar kalbinius bruožus, kurie skiriasi nuo likusių gyventojų, ir jie nori išsaugoti savo kultūrą, tradicijas, religiją ar kalbą. Bet kuri grupė, kuriai taikoma ši apibrėžtis, turi būti traktuojama kaip etninė, religinė ar kalbinė mažuma. Priklausymas mažumai yra individualus pasirinkimas.“ Taigi kurčiųjų bendruomenės apibrėžiamos kaip mažumų bendruomenės savo gyvenamojoje šalyje.

Tačiau ne visada šis apibrėžimas vieningai suprantamas tarptautiniu mastu ir šis susitarimo trūkumas sudaro nepalankią situaciją kurčiųjų bendruomenių požiūriu. Dažnai pabrėžiama, kad mažumos egzistavimas yra fakto klausimas ir kad bet koks apibrėžimas turi apimti tiek objektyvius veiksnius (pvz., bendros etninės priklausomybės, kalbos ar religijos egzistavimą), tiek subjektyvius veiksnius (įskaitant tai, kad individai patys save apibūdina kaip mažuma).

4 b. Kas yra kalbinės teisės?

Kalbinės žmogaus teisės gali būti apibūdintos kaip valstybės valdžios institucijų įsipareigojimas vartoti tam tikras kalbas, nedrausti privačių asmenų kalbinio pasirinkimo ir raiškos ir gali apimti įsipareigojimą pripažinti ar paremti mažumų ar vietinių tautų kalbų vartojimą. Kalbinės teisės įeina į įvairias žmogaus teisių ir laisvių nuostatas, tokias kaip diskriminacijos draudimas, saviraiškos laisvė, teisė į privatų gyvenimą, teisė į mokslą ir kalbinių mažumų teisė vartoti savo kalbą kartu su kitais savo grupės nariais.

ICCPR 27 straipsnis teigia:

„Šalyse, kuriose yra etninės, religinės ar kalbinės mažumos, asmenims, priklausantiems toms mažumoms negali būti draudžiama teisė savo bendruomenėje vadovautis savo kultūra, laikytis savo tikėjimo ar vartoti savo kalbą.“

Taikant šį 27 straipsnį, kurtieji (įskaitant kurčius tam tikros šalies ar bendruomenės žmones), kurie priskiria save ir /ar kuriuos kiti priskiria šiai mažumai, turi teisę į savo kultūrą ir vartoti savo kalbą bendruomenėje su kitais. Kurčiųjų vaikai ir suaugusieji, kurie dar nemoka gestų kalbos, turėtų turėti galimybę tai padaryti, kad galėtų dalyvauti kurčiųjų bendruomenėse.

CRC 30 straipsnis teigia panašiai:

„Šalyse, kuriose yra kalbinių mažumų, vaikui, priklausančiam šiai mažumai, negali būti apribota teisė bendraujant su kitais mažumos nariais, priklausyti jų kultūrai ir vartoti jų kalbą.“

Mažumų deklaracijoje nustatomi standartai ir pateikiamos gairės valstybėms, priimant tinkamas teisines ir kitas priemones mažumoms priklausančių asmenų teisėms užtikrinti.

Šios Deklaracijos 4(3) straipsnis teigia:

„Šalys turi imtis visų įmanomų priemonių, kad žmonės, priklausantys mažumoms, turėtų atitinkamas galimybes mokytis savo gimtosios kalbos arba mokytis gimtąja kalba.“

Taigi, yra labai svarbu suprasti situacijos ir apibrėžimo sudėtingumą, susijusį su kalbos patirtimi, kuris galbūt būdingas tik kurčiųjų ir vartojančių gestų kalbą žmonių bendruomenei, dėl to kaip kalba susijusi su negalia. „Gimtoji kalba“, kuri iš esmės reiškia „kalbą, paprastai vartojamą asmenų namuose ar nuo asmens ankstyvos vaikystės“, ne visada tinka situacijoje, kai vaikai gimė kurti. Paprasčiau yra, kai kurčias vaikas gimsta kurčiųjų, bendraujančių gestų kalba, šeimoje. Tada vaiko gimtoji kalba yra tokia pati kaip šeimos. Tačiau dauguma kurčiųjų vaikų gimsta šeimose, vartojančiose šnekamąją kalbą. Jei tokie vaikai negali „išgirsti“ kalbos, kokia yra jų gimtoji kalba, jei jų šeima daugiausia naudoja šnekamąją kalbą, o vaikas ir šeima mokosi gestų kalbos, kad galėtų bendrauti, įsitraukti ir mokyti savo vaiką? Tokiu atveju gestų kalba gali tapti gimtąja visos šeimos kalba. Ši patirtis yra unikali kurtiems vaikams ir yra visiškai priešinga daugumos pasaulio vaikų patirčiai.

Visame pasaulyje, ypač medicinoje / sveikatos priežiūros srityje, gestų kalba yra nuvertinama, o tai prieštarauja tam, ką mes žinome apie gestų kalbos naudą kūdikių smegenų vystymuisi. Tyrimai parodė, kad smegenys ieško kalbos modelių, neatsižvelgiant į tai, ar kalbos raida pasireiškia gestų kalba, ar šnekamąja kalba, o vaikai dažnai turi aukštus pasiekimus, kai gali bendrauti daugiau nei viena kalba. Galiausiai, tyrimai rodo, kad jei kurčias vaikas kritiniais metais po gimimo nesimoko gestų kalbos, smegenų raidai gali būti padaryta nuolatinė žala.

Kurtiesiems, kurie vartoja gestų kalbą, nesvarbu, ar jie jos mokosi nuo gimimo, ar vėliau, jų tapatumas su gestų kalba ir jų vartojimas reiškia, kad gestų kalba yra jų „gimtoji kalba“. Tais atvejais kai jie gimsta šeimose, vartojančiose šnekamąją kalbą, jų „gimtąją kalbą“ šeima turėtų priimti, užuot perduoti savo kalbą vaikams. Taigi svarbu suprasti, kaip mažumos gali rinktis savo kalbinę mažumą, kuri gali būti kitokia nei tėvų ar šeimos.

WFD teigė, kad leidimas plėtoti jų kultūrinį ir kalbinį identitetą, taip pat ir švietimo sistemoje, yra pagrindinė kurčiųjų vaikų teisė. Siekiant ugdyti šį identitetą būtina ugdymą vykdyti nacionaline gestų kalba (o ne vien vertimu į gestų kalbą, kas buvo pasiūlyta kaip pagrįsta pritaikymo galimybė) aplinkoje, kurioje visi žmonės moka ir vartoja gestų kalbą. Tai daugiakalbystės tyrimai vadina gimtąja kalba grindžiamu daugiakalbiu mokymu (kur „daugiakalbystė“ kurtiems vaikams reiškia skaitymą ir rašymą kita kalba ar kalbomis).

Teisės mokytis ir vartoti gestų kalbą (taip pat ir nuo gimimo) bet kurioje aplinkoje panaikinimas, be abejo, yra ICCPR 27 straipsnio ir (arba) (kai jis susijęs su vaikais) 30 straipsnio pažeidimas.

Neįgaliųjų teisių konvencija patikslina sritis, kuriose taikoma teisė vartoti gestų kalbą, įskaitant oficialų bendravimą, prieigą prie informacijos ir komunikacijos, švietime ir kurčiųjų bendruomenėje (2, 9, 21, 24 ir 30 straipsniai). Tai aptarta 4 skyriuje.

Bendras CRPD 21 straipsnis (saviraiškos ir nuomonės laisvė bei informacijos prieinamumas) ir 2 straipsnis (kalbos apibrėžimas) numato, kad kurtieji turi teisę teikti ir gauti informaciją, įskaitant oficialų bendravimą (su vyriausybinėmis institucijomis), naudodamiesi pasirinkta kalba (paprastai jų nacionaline gestų kalba). Taigi negalėjimas kurtiesiems teikti ir gauti bendravimą gestų kalba, įskaitant oficialų bendravimą, reiškia šių teisių neįvykdymą / pažeidimą.

Reikalavimas, kad kurtieji gautų informaciją ir paslaugas, kurios teikiamos tik šnekamosiomis kalbomis, reiškia, kad, jei, pavyzdžiui, trūksta gestų kalbos įgūdžių ir nėra profesionalių gestų kalbos vertėjų, kurtiesiems dažnai neleidžiama naudotis savo teise visapusiškai dalyvauti savo šalies reikaluose ir naudotis savo paslaugomis vienodai su kitais. Vien tik fizinis kurčiojo buvimas negarantuoja prieinamumo kurtiesiems, nes aplinka be gestų kalbos yra neprieinama aplinka ir tai neleidžia kurčiajam dalyvauti protiškai.

CRPD aiškiai reaguoja ir formuluoja ir šią teisę - 9 straipsnis numato, kad visa informacija turi būti prieinama (t. y. įskaitant ir kurtiesiems). Daugeliui žmonių tai reiškia, kad informacija turi būti pateikiama gestų kalba. Ši teisė gali būti laipsniškai įgyvendinama (t. y. laikui bėgant tobulinama, palaipsniui progresuojant). Tačiau ten, kur informacija nėra prieinama, turi būti suteiktos „pagrįstos sąlygos“ (t. y. reikia atlikti palaikymą ar praktinius pakeitimus, kad kurčiasis galėtų naudotis savo teisėmis gauti informaciją ir paslaugas, kad tai nėra sudėtinga ar per brangu asmeniui ar organizacijai, kuri turi suteikti prieigą. Daugeliu atvejų gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimas įgyvendina šią teisę, bet ne išimtinai - gali būti ir kitų formų, pavyzdžiui, informacijos teikimas gestų kalba). Turėtų būti garantuojamas prieinamumas kiekvienam asmeniui, besinaudojančiam paslauga, pavyzdžiui, informacija gali būti teikiama tekstu arba išankstiniu vaizdo įrašu gestų kalba arba per gestų kalbos vertėją.

CRPD taip pat paaiškina teisę vartoti gestų kalbą švietime 24 straipsnyje, ypač 24 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose, reikalaujančiuose, kad Konvencijos Šalys sudarytų sąlygas visapusiškai ir vienodai kurtiesiems įsitraukti, sudarant sąlygas mokytis gestų kalbos ir skatinant kurčiųjų bendruomenės kalbinį identitetą. Taip pat ugdymas turi būti teikiamas tinkamiausiomis kalbomis, kurios maksimaliai padidina akademinį ir socialinį vystymąsi. Visai neseniai Neįgaliųjų teisių komitetas priėmė bendrą CRPD 5 straipsnio komentarą, kuriame teigiama, kad nesant gestų kalbos mokymosi aplinkos, kurčiųjų bendraamžių, kurčiųjų suaugusiųjų pavyzdžių ir gestų kalbos kvalifikuotų mokytojų, tai laikoma diskriminacija kurčiųjų vaikų atžvilgiu.

CRPD 30 straipsnis toliau išaiškina teisę vartoti gestų kalbą kultūriniame gyvenime.

Taigi pačioje CRPD yra nuostatų, pagal kurias kurčiųjų bendruomenė pripažįstama turinti kultūrines ir kalbines teises. Siekiant užtikrinti šias teises, reikalinga sumažinti kliūtis, trukdančias kurtiesiems įsitraukti į visuomenę ir trukdančias žmonėms su daugybė kitų negalių.

 

 1. Požiūris į kurčiųjų bendruomenę kaip neįgaliuosius
 

CRPD yra viena iš naujausių žmogaus teisių sutarčių. Ten paaiškinama, kaip vyriausybės gali geriau įgyvendinti žmogaus teises taip, kad atitiktų neįgaliųjų poreikius ir prioritetus. Tai yra teisiškai privaloma valstybėms, kurios nusprendžia ratifikuoti protokolą arba prie jo prisijungti, ir jei ta valstybė taip pat yra CRPD fakultatyvaus protokolo šalis, individualūs pranešimai apie tariamus teisių į CRPD pažeidimus gali būti perduoti CRPD komitetui.

CRPD apibrėžia negalią pagal žmogaus teisių modelį. Pagal socialinį negalios modelį, kuris yra prieš žmogaus teisių modelį, „negalią“ sukuria asmens „negalios“ ir visuomenės kliūčių sąveika. Kitaip tariant, neveikia pati aplinka, o ne asmuo su negalia. Praktinis pavyzdys - asmuo su fizine negalia neįgalus tik tada, kai yra užtvara, pavyzdžiui, nėra rampos ar yra laiptai. Kai kurčias asmuo (t. y. asmuo, kurio klausa susilpnėjusi arba jos nėra), yra tokioje aplinkoje, kurioje jis turi ją išgirsti, kad galėtų naudotis savo teisėmis, tai yra kliūtis ir sukuria „negalią“. Svarbu pažymėti, kad yra ir kurčiųjų, turinčių fizinę, psichinę ar kitokią jutimo negalią, todėl negalime sakyti, kad kurtieji nėra „neįgalūs“. Jei socialinis modelis veikia vienam, jis veikia visiems. Socialinis modelis teigia, kad reakcija į negalią yra ne sutrikimo „sutvarkymas“ (reikalauti, kad kurčiasis išgirstų, kad galėtų dalyvauti kaip visi kiti), o veikiau sumažinti arba panaikinti kliūtis, su kuriomis kurčias asmuo susiduria dažnai priešiškoje ir neprieinamoje aplinkoje. Kliūčių sumažinimas gali reikšti informacijos ar atitinkamų paslaugų teikimą gestų kalba arba per žmones, gebančius vartoti gestų kalbą (prieinamumas), arba gestų kalbos vertėją, kuris palengvina bendravimą (tinkamos sąlygos). Tai gali reikšti, kad technologijos padeda kurtiesiems bendrauti - pvz. per vaizdo transliaciją, internetinę vaizdo komunikaciją arba, kai kuriais atvejais, tiesioginį subtitravimą. Kai tokios kliūtys yra sumažintos, visuomenė nebeskatina neįgalumo. CRPD išplėtotas žmogaus teisių negalios modelis leidžia žmonėms su negalia ir kurtiems žmonėms dalyvauti teisių diskurse lygiais pagrindais su kitais, reikalaujant sisteminių pakeitimų, kurie visiems žmonėms suteiktų galimybę naudotis savo žmogaus teisėmis.

Svarbu tai, kad CRPD yra pateiktos griežtos nuostatos dėl gestų kalbos pripažinimo. Tai įpareigoja vyriausybes pripažinti gestų kalbų svarbą ir skatinti jų vartojimą. CRPD taip pat suteikia kurtiesiems lygiomis galimybėmis su kitais žmonėmis atpažinti ir palaikyti savo specifinę kultūrinę ir kalbinę tapatybę, įskaitant gestų kalbas ir kurčiųjų kultūrą.

CRPD reikalauja, kad vyriausybės pripažintų visų neįgaliųjų, taip pat ir kurčiųjų, teisę į daugelį gyvenimo sričių, pavyzdžiui, informaciją, švietimą, sveikatą, sportą, užimtumą, šeimyninį gyvenimą, nuosavybės teises, teisingumą - be diskriminacijos ir remiantis lygiomis galimybėmis.

Švietimo srityje, CRPD pripažįsta poreikį mokytis visą gyvenimą, taip pat ir kurtiesiems, ir tai apima:

 1. visiškas žmogaus potencialo, orumo ir savivertės jausmo vystymas bei pagarbos žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms ir žmonių įvairovei stiprinimas;
 2. kurčiųjų žmonių kalbų ugdymas įgyjant gestų kalbą kurčiųjų kultūrinėje aplinkoje ir kurčiųjų tapatumas su kurčiais suaugusiaisiais ir kurčiais bendraamžiais;
 3. kurčių žmonių asmenybės, talentų ir kūrybiškumo, taip pat psichinių ir fizinių sugebėjimų ugdymas iki pilno potencialo;
 4. sudaryti sąlygas kurtiesiems veiksmingai dalyvauti laisvoje visuomenėje.

CRPD taip pat aiškiai reikalauja, kad [taip pat ir kurtiesiems] būtų suteikta galimybė išmokti gyvenimo ir socialinės raidos įgūdžių, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos visiškam ir vienodam dalyvavimui švietime, ir būdamos bendruomenės narėmis, valstybės, šios Konvencijos Šalys, privalo imtis atitinkamų priemonių, įskaitant:

 • Palengvinti gestų kalbos mokymąsi ir kurčiųjų bendruomenės kalbinės tapatybės puoselėjimą (24 (3) (b) straipsnis);
 • Užtikrinti, kad žmonių, ypač vaikų, kurie yra kurti ar kurčių aklųjų, švietimas būtų teikiamas tinkamiausiomis kalbomis, bendravimo būdais ir priemonėmis asmeniui, taip pat tokiose aplinkose, kurios maksimaliai padidina akademinį ir socialinį vystymąsi (24 (3) (c) straipsnis).

Platesni CRPD principai ir straipsniai taip pat yra labai galingi - juose įtvirtintos ir geriau išdėstytos, pavyzdžiui, ICCPR 27 straipsnyje numatytos teisės. Jie reikalauja, kad valstybės, šios Konvencijos Šalys:

 • pripažinti gestų kalbos ir šnekamosios kalbos lygybę (2 straipsnis, „kalbos“ apibrėžimas);
 • gerbti ir skatinti gestų kalbas (21 (e) straipsnis);
 • pripažinti ir remti kurčiųjų bendruomenės kultūrinę ir kalbinę tapatybę, įskaitant gestų kalbas ir kurčiųjų kultūrą (30 (4) straipsnis);
 • pripažinti kurčiųjų savarankiškumo ir nepriklausomybės, įskaitant laisvę patiems pasirinkti, svarbą (Preambulė (n));
 • pripažinti, kad kurtieji turėtų turėti galimybę aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl politikos ir programų, įskaitant tiesiogiai su jais susijusius, priėmimo procesuose (preambulė (o));
 • gerbti besivystančių kurčiųjų vaikų gebėjimus ir gerbti teisę išsaugoti jų tapatybę (3 (h) straipsnis);
 • reikalauti, kad vyriausybės ir suinteresuotosios šalys konsultuotųsi su kurčiųjų bendruomenei atstovaujančiomis organizacijomis (pavyzdžiui, nacionalinėmis kurčiųjų asociacijomis) jiems svarbiais klausimais (4 (3) straipsnis).

Į CRPD įeina tiek kalbinės mažumos požiūris į kurčiuosius, tiek jų kaip „neįgaliųjų“ statusas.

 

 1. Diskusija
 

Aukščiau paminėtos temos rodo, kad teisių, kurias kurtieji laiko ypač svarbiomis, ir teisių, kurias palaiko neįgaliųjų grupės, sutampa - nesvarbu, ar jos yra mažumų grupės, ar neįgaliųjų teisės, ar, kaip tai padaryta CRPD - abiem atvejais, jau neminint to, kad kai kurie kurtieji gali turėti teises, kurios gali būti tiek neįgaliųjų, tiek mažumų grupės, o tai rodo, kad ši paradigma yra daug sudėtingesnė, nei paprastai suprantama.

Vyraujantis kurčiųjų bendruomenės kaip „žmonių su negalia“ aiškinimas atmetė tai, kad ši bendruomenė gali būti laikoma kalbine mažuma pagal Mažumų deklaraciją, kuri taikoma tik tautinėms, etninėms, religinėms ir kalbinėms mažumoms. Asmenys su negalia taip pat yra „mažumos“, net jei jie tokiais nepripažįstami Deklaracijoje, ir nors neįgalieji, priklausantys tautinei, etninei, religinei ar kalbinei mažumai, gali turėti kelias tapatybes. Aukščiau aprašyta kurčiųjų bendruomenės patirtis rodo, kaip kurčiųjų bendruomenė peržengia šiuos socialiai ir teisiškai apibrėžtus apibrėžimus. Be to, šie apibrėžimai neleidžia pripažinti sankirtų (kaip kalbos mažumų IR neįgaliųjų bendruomenės), taigi kurčiųjų žmonės iš tikrųjų turi kelias tapatybes - jie yra neįgaliųjų grupė ir kalbinės bei kultūrinės mažumų grupės ir yra pripažinti pagal tarptautinę teisę.

Tačiau kurtieji nuo kitų kalbinių mažumų skiriasi vienu svarbiu aspektu - nors daugelis mažumų kalbų vartotojų mokosi ir funkcionuoja daugumos kalbomis, kurtieji paprastai negali visiškai prieiti prie juos supančios aplinkos šnekamųjų kalbų dėl savo klausos. Todėl gestų kalbos yra ne tik kultūriškai svarbios, jos gali būti vienintelė kalbos ugdymo ir prieinamos komunikacijos priemonė kurtiesiems.

Pagal CRPD ir kitus tarptautinius dokumentus kurtieji turi teisę į prieinamumą. Kitaip tariant, tai yra teisė kurtiesiems reikalauti teisės bendrauti su kitais gestų kalbomis. CRPD taip pat pripažįsta jų teisę į tai, kad jų kalbinė ir kultūrinė tapatybė būtų pripažinta, saugoma ir skatinama nacionaliniu lygmeniu.

Tokiu būdu WFD ragina išaiškinti visas šias deklaracijas, kad būtų galima pripažinti ir kovoti su kurčiųjų bendruomenės diskriminacija, susijusia tiek su kalbų teisėmis, tiek su teise į prieinamumą.

Kaip aprašyta įvade, žmogaus teisės yra nedalomos ir tarpusavyje susijusios, tai reiškia, kad nė viena žmogaus teisė negali būti atskirta kaip nepriklausoma nuo kitų teisių. Tokiu būdu svarbu pripažinti kurčiųjų bendruomenės kolektyvines kalbines žmogaus teises ir kurčiųjų teises, susijusias su negalia.

 

 1. Ką tai reiškia  CRPD 24 straipsniui (teisė į ugdymą)?
 

Taigi kurčiųjų ir kurčių aklųjų teisės į švietimą yra jų, kaip neįgaliųjų, teisių į integraciją, prieinamumą ir pagrįstą pritaikymą ir jų, kaip kultūrinės ir kalbinės mažumos, teisės mokytis jų gimtąja kalba.

Jokia kita negalia ar kalbinė/kultūrinė grupė nepatiria tokio teisių susikirtimo.

Iš tiesų, reikėtų ir toliau daug dėmesio skirti visoms teisėms į šias kalbas ir jų vartotojus, kaip ir kitoms daugumos ir mažumų kalboms bei jų vartotojams. Tam reikia, kad politikos formuotojai matytų ne tik negalią, užtikrinant prieinamumą. Norint tai pasiekti šalyse, kuriose galioja teisės aktai, reikės pereiti nuo gana paprastų pripažinimo teisės aktų ir sutelkti dėmesį į įgyvendinimą.

CRPD 24 straipsnio vertinimas, pažeidžiantis kurčiųjų teisę mokytis gimtąją kalba, negali atitikti platesnių žmogaus teisių įstatymų ir principų, todėl turi būti pritaikytas unikaliai grupei. Pavyzdžiui, jei yra pažeistos kurčiųjų teisės mokytis gimtąja kalba, tai pažeidžia platesnes žmogaus teises. Taip pat galima taikyti kitus instrumentus, kad būtų palaikomos kurčiųjų teisės. Pavyzdžiui, UNESCO konvencija prieš diskriminaciją švietime nurodo, kad švietimo sistemos atskiroms grupėms nėra savaime diskriminuojančios, o Vaiko teisių komitetas pažymi, kad reikia remti šeimas, kuriose vaikai yra kurti, kad mokytųsi gestų kalbos, kaip bendrosios šeimos kalbos.

Kurti vaikai, kaip kalbinė mažuma, turi teisę mokytis savo „gimtąja kalba“ gestų kalba, ugdyti savo kalbinę ir kultūrinę tapatybę ir maksimaliai išnaudoti socialinius, emocinius, ekonominius ir akademinius švietimo rezultatus. Į švietimo sistemas, kurias vykdo pavienės švietimo ministerijos, atsakingos už visą šalies ar regiono ugdymą, švietimo sistemose turi būti numatytos galimybės, leidžiančios naudotis teise mokytis gimtąja kalba. Tai reiškia, kad šie vaikai turi turėti kontaktą su kurčiais ar mokančiais gestų kalbą ugdytojais ir kurčiais bendraamžiais per visus jų ugdymo metus.

Kai kalbama ta pačia kalba, nepriklausomai nuo etninės priklausomybės ar rasės, mažumos kalbos vartojimas instrukcijoms gauti ar ugdymui nėra diskriminuojantis ar atskiriantis bruožas. Tas pats principas turėtų galioti ir tais atvejais, kai ugdymas yra teikiamas gestų kalba kiekvienam vaikui, norinčiam mokytis kartu, neatsižvelgiant į negalią ar kitą statusą.

Pasaulio banko, UNESCO ir kitų šalių tyrimai patvirtina, kad mažumos kalbos vartojimas ugdyme kartu su kokybišku valstybinės kalbos mokymu yra ekonomiškesnis, sumažėja mokyklos nebaigusiųjų ir klasių kartojimo procentai, pasiekiami pastebimai geresni akademiniai rezultatai, ypač mergaičių grupėje, ir pagerėja raštingumas ir sklandumas tiek gimtosios, tiek oficialiosios ar daugumos kalbose. Šie „gimtosios kalbos“ ugdymo pranašumai dabar yra moksliškai pagrįsti atliekant tyrimus įvairiose pasaulio vietose, ypač pabrėžiant mažumų vaikus.

 

 1. Išvados
 

ICCPR 1 (1) straipsnyje aiškiai apibrėžta, kad žmonės turi teisę save priskirti tam tikrai grupei ir kaip jos bus apibrėžtos:

„Visos tautos turi apsisprendimo teisę. Remdamiesi šia teise, jie laisvai nustato savo politinį statusą ir laisvai siekia ekonominio, socialinio ir kultūrinio vystymosi. “

Yra galingos tarptautinės teisinės sistemos, kurios gina kurčiųjų teises ir iš tikrųjų skatina jų apsisprendimą ir naudojimąsi visomis socialinėmis, ekonominėmis, politinėmis ir kultūrinėmis teisėmis. CRPD numatytos teisės yra teisiškai įpareigojančios vyriausybes, kurios yra šios Konvencijos Šalys.

Nors „negalios“ etiketė yra reikalinga kurčiųjų bendruomenei kaip apsaugos aspektas, tačiau tai tik vienas iš aspektų. Neginčijama, kad jie dažnai susiduria su neįgalinančia aplinka, nuostatomis ir politika. Tačiau į CRPD įtrauktos ypač svarbios nuostatos, kurios skatina kurčiųjų kalbines IR prieinamumo teises. Visa tai gali būti naudojama ginant šias teises:

 • Reikalauti paremti oficialų ir įstatyminį gestų kalbų pripažinimą - pripažinti gestų kalbų lygiavertiškumą šnekamosiomis kalbomis ir reikalauti, kad vyriausybės gerbtų gestų kalbas ir skatintų gestų kalbų vartojimą.
 • Reikalauti teisės teikti ir gauti informaciją gestų kalba (taip pat ir oficialius pranešimus pasirinkta kalba (pvz., gestų kalba)).
 • Reikalauti gestų kalbos vartojimo mokyklose ir programų bei kultūrinio švietimo pagal šalies inkliuzinį švietimą - siekdami prieinamumo teisės (9 straipsnis) (aplinka, kurioje visi bendravimo aspektai teikiami gestų kalba), kurčiųjų kultūros ir tapatybės skatinimas (30 straipsnis), aplinkos, kurioje kurtieji vaikai gali maksimaliai išnaudoti savo akademinį ir socialinį potencialą (24 straipsnis), taip pat kitas teisines sistemas (tai gali būti, pavyzdžiui, vyriausybės įstatymai, pripažįstantys gestų kalbas savarankiškomis, arba įstatymai, kurie pripažįsta gestų kalbas kartu su kitomis vietinėmis kalbomis).
 • Reikalauti, kad kvalifikuotiems profesionaliems gestų kalbos vertėjams turėtų būti suteiktos vienodos galimybės naudotis visomis paslaugomis („pagrįstų sąlygų užtikrinimas“ ten, kur neįmanoma sukurti visos gestų kalbos aplinkos) yra nedelsiant taikoma teisė (5 (3) straipsnis), kuri taip pat apima valstybės finansuojamas gestų kalbos vertėjų mokymo programas.
 • Reikalauti, kad kurčius vaikus ugdytų kurti arba mokantys gestų kalbą ugdytojai.
 • Reikalauti kurčiųjų kultūros ir identiteto pripažinimo, paramos ir skatinimo (30 straipsnis).
 • Reikalauti, kad tarptautinėse plėtros programose prioritetas būtų teikiamas kurtiesiems ir gestų kalbai, kaip vienam iš šių programų intervencijų, skirtų kurčiųjų lyderystei stiprinti (32 straipsnis).
 • Reikalauti, kad kurčiųjų organizacijų (nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens) vadovai būtų konsultuojami dėl politikos formavimo, programų rengimo ir naujų teisės aktų, kurie bus naudingi kurtiesiems, kūrimo klausimais jiems aktualiose nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse sistemose (4 (3) straipsnis).

Užuot kurdami teisių hierarchiją ar teikdami pirmenybę vienai priemonei, ar sakydami, kad kalbinės teisės yra taikomos tam tikromis aplinkybėmis, ir negalios teisės kitomis aplinkybėmis, kurčiųjų bendruomenė turi turėti galimybę naudotis visomis priemonėmis, kuriomis priklauso pagal tarptautinę teisinę sistemą. Tai toli gražu nėra nesuderinama ar visiškai priešinga, bet papildo vienas kitą ir, kaip visuma, gali užtikrinti, kad kiekvienas kurčiasis gali klestėti kaip pilietis ir besimokantysis savo bendruomenėse.

Iš tikrųjų WFD pastebėjo, kad žmogaus teisės yra nedalomos ir tarpusavyje susijusios - jomis negalima manipuliuoti atskirai, nes kai viena teisė yra paneigiama, tai turi įtakos visoms kitoms teisėms. Jos gali egzistuoti kaip viena kitą papildančios ir gali būti taikomos kartu.

Lieka tiesa, kad kalbinės teisės daugeliui valstybių yra labiau ginčijamos nei teisės į negalią. Tai nereiškia, kad kalbinės teisės nėra svarbios kurtiesiems ir kad jos neturėtų būti suteikiamos pagal negalios paradigmą. Kurčiųjų bendruomenėms kartais reikia kalbinių teisių kaip kalbinių teisių, o ne kaip negalios konstrukcijos. Kurtieji turėtų stengtis prisijungti prie įvairių identitetų – priklausyti kultūriškai ir kalbiniu požiūriu įvairioms mažumoms, kad galėtų reikalauti pripažinti kalbos teises, ir taip pat reikalauti visiško prieinamumo ir pritaikymo. Tokiu būdu mes turime derybinę galią reikalauti, kad pati visuomenė spręstų ir pašalintų kliūtis kurčiųjų įsitraukimui į visuomenę kaip visapusiškai dalyvaujantiems piliečiams.

 

Iš anglų kalbos vertė

LKD projektų vadovė Donata Lukošienė

Originalus straipsnis: 

http://wfdeaf.org/news/resources/wfd-position-paper-complementary-diametrically-opposed-situating-deaf-communities-within-disability-vs-cultural-linguistic-minority-constructs/

Kokia jūsų reakcija?

like
1
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0