Naujai išrinktos LKD teritorinių valdybų pirmininkės

2017 metų pabaigoje vyko kurčiųjų teritorinių valdybų (TV) pirmininkų, valdybų, revizijos komisijos narių rinkimai. Šiauliuose ir Panevėžyje išrinktos naujos TV pirmininkės. Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus TV pirmininkės tęs savo darbą ir dar penkerius metus vadovaus organizacijoms. Trumpai pristatome kurčiųjų TV vadoves ir jų darbo prioritetus ateinančią kadenciją.

Naujai išrinktos LKD teritorinių valdybų pirmininkės

2017 metų pabaigoje vyko kurčiųjų teritorinių valdybų (TV) pirmininkų, valdybų, revizijos komisijos narių rinkimai. Šiauliuose ir Panevėžyje išrinktos naujos TV pirmininkės. Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus TV pirmininkės tęs savo darbą ir dar penkerius metus vadovaus organizacijoms. Trumpai pristatome kurčiųjų TV vadoves ir jų darbo prioritetus ateinančią kadenciją.

 

_____________________

Kauno kurčiųjų TV pirmininkė Jūratė Pugačiauskienė

J. Pugačiauskienei šios pareigos nėra naujos – jau trečiają kadenciją dirbanti moteris gerai išmano šios veiklos specifiką ir pažįsta organizacijos narius. Stiprus palaikymas bei vieningi bendruomenės balsai rinkimų metu aiškiai parodė, jog Kauno kurtieji savo pirmininke pasitiki ir leidžia jai toliau tęsti savo pradėtus darbus.

Kodėl ryžotės kandidatuoti į pirmininko postą? 

Apsispręsti kandidatuoti paskatino Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro darbuotojų, Kauno kurčiųjų bendruomenės bei LKD vadovų palaikymas. 

Kokie yra jūsų svarbiausi tikslai ir prioritetai ateinančiai kadencijai?

Mano svarbiausi tikslai - informacija kurtiesiems jiems prieinamu būdu. Taip pat sieksiu, kad kuo daugiau Kaune organizuojamų renginių būtų pritaikyti kurtiesiems, o įvairiose miesto įstaigose būtų galimybė naudotis nuotoliniu vertimu į gestų kalbą. Man ir mano komandai svarbiausia - organizuoti darbą pagal kurčiųjų poreikius.

Kaip manote, kokių pokyčių reikia jūsų miesto kurčiųjų gyvenime?

Manau, jog tai, ar įvyks pokyčiai, priklauso nuo pačių bendruomenės narių. Jei jie išsakys savo norus, kuriuos bus galima įgyvendinti, jei bus aktyvūs savo bendruomenės nariai, pokyčiai bus tikslingi. Tačiau jei žmonės nedalyvaus susirinkimuose, renginiuose, neišsakys savo nuomonės, pageidavimų, jei lauks, kad kažkas ką nors sugalvotų ir padarytų, gerų pokyčių nebus.

Vien tik centro darbuotojai fiziškai negali prigalvoti tiek renginių ar veiklos, kuri visiškai visiems patiktų. Kviečiu bendruomenę siūlyti idėjas, juk būti aktyvūs turime ne tik prieš rinkimus, bet ir po jų. Tikiuosi gražaus bendradarbiavimo, supratimo ir noriu pasidžiaugti, kad Kaune tikrai turime daug aktyvių žmonių. Ačiū jiems, dėl jų ir judame į priekį.

Kauno kurčiųjų bendruomenės aktyvistės Dovilės Matulienės komentaras:

„Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos pirmininkė esu kiek daugiau nei metus, ir per šį laikotarpį gražiai bendradarbiavome su TV pirmininke. Ji yra stipri ir ryžtinga moteris, tad tikiu, kad jos pirmininkavimas duos sėkmingų ir kurčiųjų bendruomenei svarbių rezultatų.“

 

_____________________

Klaipėdos kurčiųjų TV pirmininkė Nijolė Kaminskienė

Šiemet rugsėjo 1-ąją sukaks  ketvirtis amžiaus, kai  N. Kaminskienė yra Klaipėdos teritorinės valdybos pirmininkė. Ji gimė Klaipėdoje ir uostamiesčio kurčiųjų bendruomenei atidavė visą savo jaunystę, o šiemet balandžio 1 d. skaičiuos 41-uosius darbo metus.

Kodėl ryžotės kandidatuoti į pirmininko postą? 

Kaip nekandidatuoti, jei mėgstu savo darbą, jam atidaviau pusę savo gyvenimo, per tiek metų gerai pažįstu miesto ir apskrities žmones, žinau jų asmenines problemas, jų siekius, jų norus ir jų viltis. Žinojau, kad žmonės manimi pasitiki, dauguma, ypač senjorai, norėjo, kad likčiau. Negalėjau apvilti tų, kurie manimi pasitikėjo. Kandidatuoti paskatino ir matymas, kad kurtieji Lietuvoje pradėjo skaidytis, atsirado neapykantos vienų kitiems ir girdintiesiems. Bijojau, jog ir mano mieste to neįvyktų, todėl privalėjau likti, kad bendruomenė būtų kaip šeima. Tikiuosi, tokia ir bus.

Kokie yra jūsų svarbiausi tikslai ir prioritetai ateinančiai kadencijai?

Svarbiausias ir artimiausias tikslas - pagerinti Klaipėdos teritorinės valdybos vidaus patalpų būklę.

Suvienyti visų amžiaus grupių bendruomenės narius, kad  kurčiųjų bendruomenė išliktų vieninga.

Skleisti informaciją apie LKD istoriją, lietuvių gestų kalbą, kompensacinės technikos gavimą ir kitas aktualijas,  naujienas bendruomenės nariams, gyvenantiems atokiuose kaimuose ir ten, kur nevykdomi projektai.

Kaip manote, kokių pokyčių reikia jūsų miesto kurčiųjų gyvenime?

Klaipėdos TV  narių nuomone,  reikia labiau integruotis į miesto girdinčiųjų visuomenę kultūriniame ir sportiniame gyvenime, dalyvauti įvairiuose seminaruose, susitikimuose, paskaitose, palaikyti glaudesnius ryšius su tomis įstaigomis, kurios dirba su klausos negalios žmonėmis.

Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacijos pirmininkės Ninos Šamakovos komentaras:

„Palaikau pirmininkę, tačiau labai svarbus ir Klaipėdos kurčiųjų TV narių palaikymas bei bendradarbiavimas. Vienai siekti rezultatų sudėtinga, bet stipri komanda gali nuveikti labai daug.“

 

_____________________

Vilniaus kurčiųjų TV pirmininkė Inga Minkevičienė

I. Minkevičienė taip pat nėra naujokė kurčiųjų sistemoje. Ji Vilniaus organizacijai  vadovauja jau  aštuonerius metus, iš jų trejus – kaip laikinoji pirmininkė. Nors iš pažiūros švelni ir visuomet siekianti kompromisų, ši vadovė dažnai nustebina savo ryžtu, valia ir tikėjimu savo organizacijos ateitimi. Ją labai myli reabilitacijos centro darbuotojai, o per rinkimus ir bendruomenė parodė jai savo palaikymą.

Kodėl ryžotės kandidatuoti į TV pirmininko postą? 

Vadovo darbas reikalauja didelės atsakomybės, taip pat tai yra nuolatinis mokymasis. Ilgai svarsčiau, ar teikti kandidatūrą antrai kadencijai, tačiau sulaukusi kurčiųjų bendruomenės ir kolegų palaikymo ryžausi dar penkerius metus būti Vilniaus TV vadove ir Vilniaus kurčiųjų bendruomenės atstove.

Kokie yra jūsų svarbiausi tikslai ir prioritetai ateinančiai kadencijai?

Mano pagrindinis tikslas – graži ir darni kurčiųjų bendruomenė. Kaip vadovė sieksiu, kad organizacija teiktų kokybiškas paslaugas, puoselėtų kurčiųjų kultūrą, glaudžiai bendradarbiautų su socialiniais partneriais, vienytų bendruomenę bei laikytųsi demokratijos principų.

Kaip manote, kokių pokyčių reikia jūsų miesto kurčiųjų gyvenime?

Manau, kad kurčiųjų bendruomenei pokyčių ir naujovių reikia visose srityse: kultūros, socialinėje, švietimo, užimtumo.

Su naujai išrinktais LKD Vilniaus TV nariais kartu dirbsime, dalysimės idėjomis, pasiūlymais, kuriuos stengsimės įgyvendinti. Su LKD Vilniaus TV delegatais planuojame susitikimus rengti du kartus per metus.

Didinsime informacijos sklaidą apie organizaciją ir jos veiklas. Planuojame pateikti daugiau vaizdinės informacijos gestų kalba. Taip pat skatinsime bendruomenės narius dalyvauti įvairiose veiklose ir kurčiųjų bendruomenės gyvenime.

Vienas lauke - ne karys, visi mes kartu galime daug padaryti!

Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacijos pirmininkės Rasos Buikauskaitės komentaras:

„Mane sužavėjo pirmininkės I. Minkevičienės rinkimų laikotarpiu parodyta ypatinga vidinė stiprybė, tikėjimas ir noras suvienyti kurčiuosius. Ji visuomet kartoja, kad jai svarbiausia - darni ir graži kurčiųjų bendruomenė. Todėl džiaugiuosi, jog ji toliau tęs pirmininkės darbą, ir tikiuosi, kad ne tik reabilitacijos centro darbuotojai ir Vilniaus teritorinės valdybos nariai, bet ir Vilniaus kurčiųjų bendruomenė parodys savo iniciatyvą bei palaikymą.“

 

_____________________

Šiaulių teritorinės valdybos pirmininkė Vestina Rutkutė

V. Rutkutė gimė stipriai neprigirdinti, girdinčiųjų šeimoje. Dešimt klasių baigė bendrojo lavinimo mokykloje, o vidurinį išsilavinimą įgijo Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų internatinėje mokykloje. Paskui mokėsi tekstų rinkėjos-maketuotojos specialybės buvusiame Vilniaus kurčiųjų profesinio rengimo centre. Daugiau kaip 10 metų dirbo gestų kalbos vertėja Šiauliuose. Dirbdama baigė Šiaulių universitetą, įgijo socialinio pedagogo kvalifikaciją.

 Kodėl ryžotės kandidatuoti į TV pirmininko postą? 

Esu artima tiek kurčiųjų, tiek girdinčiųjų bendruomenėms, todėl norėjau save išbandyti eidama šias pareigas. Manau, galiu kurtiesiems padėti geriau integruotis į visuomenę.

Kokius svarbiausius  tikslus žadate įgyvendinti, kam skirsite daugiausia dėmesio?

Svarbiausi tikslai – skatinti kurčiųjų socialinę integraciją bei plėtoti paslaugų prieinamumą. Daugiausia dėmesio skirsiu socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektams, kurie didintų kurčiųjų savarankiškumą, užimtumą bei galimybę dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Kokie svarbiausi prioritetai?

Svarbiausi prioritetai – asmeninio asistento pagalba, dienos užimtumas, įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose, aktyvaus poilsio, sporto ir meno renginiai.

Buvusios Šiaulių TV pirmininkės Kristinos Prudnikienės komentaras:

„Šiaulių teritorinės valdybos pirmininkės pareigas šiauliečiai patikėjo kurtiesiems gerai pažįstamai V. Rutkutei. Už ją kurtieji balsavo vienbalsiai. Žmonių pasitikėjimą Vestina įgijo 10 metų dirbdama  Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centre. Svarbu tai, kad ji labai gerai pažįsta miesto ir rajono kurčiuosius. Esame dėkingi LKD prezidentui Vytautui Pivorui ir viceprezidentui Kęstučiui Vaišnorai, kurie padėjo kurtiesiems suprasti susirinkimo svarbą ir apsispręsti balsuojant už naują pirmininką.

Neabejojame, kad Vestina atsakingai ir su dideliu entuziazmu imsis jai patikėto darbo. Tikime, kad jai pavyks suburti  stiprią komandą. Linkime stiprybės, kantrybės, o svarbiausia - sveikatos.“

 

_____________________

Panevėžio TV pirmininkė Raimonda Vaičeliūnienė

 R. Vaičeliūnienė gimė kurčios mamos ir girdinčio tėčio šeimoje. Ji save laiko coda vaiku (kurčių tėvų girdintis vaikas), o savo gimtąja kalba  -  gestų kalbą. Nuo 2004 m. iki 2017 m.  gruodžio 29 d.  Raimonda dirbo Panevėžio  apskrities gestų kalbos vertėjų centre. 2012 m. tapo lietuvių gestų kalbos vertėjo konkurso nugalėtoja. 2014 m. Panevėžio kolegijoje įgijo socialinio darbuotojo profesinio bakalauro kvalifikaciją. 2016 m. jai buvo suteikta vyresniosios vertėjos kvalifikacinė kategorija.

Kodėl ryžotės kandidatuoti į TV pirmininko postą? 

Mačiau, kad Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre reikia pokyčių. Jutau, kad galiu ir noriu dirbti kurčiųjų labui, kaip jų bendruomenės atstovė. Sulaukiau iš Alinos Juciuvienės didelio palaikymo ir tikėjimo, kad esu tinkama šioms pareigoms.

Kokius svarbiausius tikslus žadate įgyvendinti, kam skirsite daugiausia dėmesio?

Manau, kad reikia viską supurtyti nuo pat pagrindų: stiprinti komandą, didinti sklaidą apie kurčiuosius panevėžiečius, skatinti pačius kurčiuosius, kad dalyvautų informacijos sklaidoje ir kurčiųjų bendruomenės veikloje. Būtina palaikyti glaudžius ryšius su Panevėžio miesto savivaldybe,  taip pat aktyviai bendradarbiauti su kitais centrais, teikti pasiūlymus LKD, stengtis, kad Vyriausybė daugiau dėmesio skirtų klausos negalią turintiems žmonėms.

Kokie svarbiausi prioritetai?

Kaip naujai į šią veiklą žengiantis žmogus negaliu žadėti aukso kalnų. Tačiau patys svarbiausi prioritetai bus kurčiųjų teisių ginimas ir, kaip jau minėjau,  informacijos sklaida, kad visuomenė kuo daugiau žinotų apie kurčiuosius, jiems aktualias problemas, jų veiklą ir kultūrą. Be abejo, daug kas priklausys ir nuo pačių kurčiųjų aktyvumo: kaip jie išsakys bei teiks savo siūlymus, pageidavimus, kiek patys bus aktyvūs centro veikloje.

Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro asmeninės asistentės Otilijos Kolodenskytės-Di Fazio komentaras:

„Kalbėsiu ne vien savo, bet  ir visos Panevėžio kurčiųjų bendruomenės vardu. R. Vaičeliūnienę pažįsta visi kurtieji. Jos mama yra kurčia, todėl ji – mūsų  bendruomenės dalelė. Aš kartu su ja užaugau, nes mūsų šeimos gyveno tame pačiame daugiabutyje Staniūnų gatvėje. Kurtieji Raimonda pasitiki. Ji yra  stipri, sąžininga ir  drąsi asmenybė. Į visus klausimus  atsako tiesiai ir atvirai, visada aiškiai ir konkrečiai paaiškina. Už Raimondą balsavome, nes norime turėti jauną, stiprų ir aktyvų lyderį. Neabejojame, kad ji pajėgs suburti tvirtą komandą ir išpildyti mūsų lūkesčius: gins kurčiųjų teises ir padės mums integruotis į girdinčiųjų visuomenę. Taip pat skleis informaciją girdinčiųjų visuomenei apie kurčiuosius bei kurčiųjų kultūrą. Linkime Raimondai  ištvermės, sėkmės ir stiprybės šiame atsakingame darbe.“

 

„Akiračio“ inf.

Rasa BUIKAUSKAITĖ, Laima LAPĖNIENĖ, Elena DŪDAITĖ

Kokia jūsų reakcija?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1